نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

نامه های آسمانی (23)

نامه های آسمانی (23)

بخشی از وصیت نامه شهید مجید عبدلیان؛ کاری از گروه تلویزیونی شاهد.