نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

غرفه «نشر شاهد» به روایت دوربین/۸

غرفه «نشر شاهد» به روایت دوربین/۸

«نشر شاهد» با عرضه بیش از 400 عنوان کتاب، در هشتمین روز از برگزاری سی‌وسومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب میزبان مخاطبان خود بود. هشتمین گزارش را از نگاه دوربین نوید شاهد می‌بینید.
غرفه «نشر شاهد» به روایت دوربین/7

غرفه «نشر شاهد» به روایت دوربین/7

«نشر شاهد» با عرضه بیش از 400 عنوان کتاب، در هفتمین روز از برگزاری سی‌وسومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب از طریق فضای مجازی (نمایشگاه مجازی نشر شاهد) میزبان مخاطبان خود بود. هفتمین گزارش را از نگاه دوربین نوید شاهد می‌بینید.
غرفه «نشر شاهد» به روایت دوربین/۶

غرفه «نشر شاهد» به روایت دوربین/۶

«نشر شاهد» با عرضه بیش از 400 عنوان کتاب، در ششمین روز از برگزاری سی‌وسومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب میزبان مخاطبان خود بود. ششمین گزارش را از نگاه دوربین نوید شاهد می‌بینید.
غرفه «نشر شاهد» به روایت دوربین/۵

غرفه «نشر شاهد» به روایت دوربین/۵

«نشر شاهد» با عرضه بیش از 400 عنوان کتاب، در پنجمین روز از برگزاری سی‌وسومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب میزبان مخاطبان خود بود. پنجمین گزارش را از نگاه دوربین نوید شاهد می‌بینید.